HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NGƯỜI LÀM THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

 

 

Dưới đây ta thực hiện một số công việc mà người làm thủ tục có thể thực hiện.

1. Thêm hồ sơ

Bước1: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản công dân

Tài khoản: được cấp

Mật khẩu: đã đổi sau khi được cấp

Bước 2: Chọn menu [Quản lý hồ sơ]

Sau khi thực hiện xong bước 2 ta đi đến phần thông tin hồ sơ.

Ở trang hồ sơ này ta có thể thực hiện các công việc như: Thêm mới hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ, xem hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ, gửi hồ sơ.

Bước 3: Chọn “Lựa chọn thủ tục”

 

Bước 4: Click vào button “Chọn” tương ứng với thủ tục, lĩnh vực, cơ quan muốn tạo hồ sơ.

Bước 5: Sau khi thực hiện xong bước 3, ta thực hiện điền thông tin vào form “Thêm mới hồ sơ” như form dưới đây

Bước 6: Click tiếp chọn “Thành phần hồ sơ”

Hiển thị danh sách các hồ sơ. ở mỗi loại hồ sơ ta thực hiện bổ sung thông tin theo 1 trong 2 cách.

  • Thứ nhất là: Click “Khai trực tiếp”

Click chọn “Ghi lại” hệ thống báo “Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công”.

  • Thứ hai là: Chọn “Tải giấy tờ lên” hiển thị form sau

Điền thông tin vào form →  click button “Đồng ý” tệp được tải lên hồ sơ. Nếu click button “Hủy” tệp không được tải lên.

   Bước 7: Chọn “Thông tin hồ sơ” hiển thị thông tin hồ sơ.

 

   Bước 8: Chọn “Ghi lại” thực hiện thêm mới hồ sơ hoàn tất

Nếu click “Xóa” để xóa hồ sơ vừa tạo
 

2. Xem kết quả, lịch sử xử lý hồ sơ

         Người làm thủ tục có thể thực hiện xem tiến trình xử lý, kết quả xử lý của hồ sơ.

Bước 1: Click vào thao tác [xem] trong màn hình danh sách hồ sơ

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết hồ sơ

Bước 2: Người làm thủ tục click vào tab [Kết quả] để xem các yêu cầu cần phải xử lý, các giấy tờ kết quả trả về.

Màn hình hiển thị như sau:

Bước 3: Người làm thủ tục click vào tab [Quá trình xử lý] để xem lịch sử, tiến trình xử lý hồ sơ

Màn hình hiển thị như sau:

 

3. Tra cứu, xem thông tin hồ sơ.

Người làm thủ tục có thể thực hiện tra cứu, xem thông tin hồ sơ theo 3 cách là:

  • Xem danh sách hồ sơ trên menu Quản lý hồ sơ được sắp xếp danh sách theo cột ngày tạo (mới nhất / cũ nhất):

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp

Bước 2: Chọn “Quản lý hồ sơ”

Sau khi thành công bước 2 danh sách hồ sơ được hiển thị

  • Xem danh sách các trạng thái hồ sơ trong ô Lựa chọn.  Tùy vào mục đích mà lựa chọn trạng hình thức tìm kiếm phù hợp

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp

Bước 2: Click vào dropdownlist để lựa chọn hình thức xem hồ sơ như : Chọn tất cả hồ sơ, mới, Tiếp nhận hồ sơ, đã tiếp nhận, yêu cầu bổ sung, đang xử lý, chờ thanh toán, hoàn thành, lưu trữ, đã từ chối, đã hủy, hệ thống, lỗi.

  • Tìm kiếm các hồ sơ của 1 thủ tục hành chính, mới khai báo, chưa gửi theo từ khóa.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp

Bước 2: Lựa chọn trạng thái mới

Bước 3: Nhập “Từ khóa tìm kiếm”

Bước 4: Chọn “Tìm kiếm”

Sauk hi thực hiện xong bước 5, kết quả tìm kiếm được hiển thị theo từ khóa.

4. Xem hồ sơ đã khai báo ở trạng thái Mới

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp

Bước 2: Click “Lựa chọn thủ tục”

Bước 3: Click vào button “Chọn” sstương ứng với thủ tục, lĩnh vực, cơ quan muốn tạo hồ sơ.

Bước 4: Click button “Ghi lại”

Bước 5: Click dấu quay lại để trở lại danh sách thủ tục hành chính -> và trở lại trang quản lý hồ sơ.

Bước 6: Chọn trạng thái “Mới” trong dropdown list lựa chọn

Sau khi thực hiện xong bước 7, thì các hồ sơ mới tạo được hiển thị.

5.  Sửa hồ sơ khai báo ở trạng thái Mới

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp

Bước 2: Chọn trạng thái “Mới” trong dropdown list lựa chọn

Bước 3: Di chuột đến thủ tục cần chỉnh sửa và chọn button “Edit” bên cột thao tác tương ứng với thủ tục đó.

Sau khi thực hiện xong màn hình hiển thị các thông tin liên quan tới hồ sơ cho phép ta chỉnh sửa.

 

6. Nộp hồ sơ đã khai báo

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp

Bước 2: Chọn trạng thái “Mới” trong dropdown list lựa chọn →  Click “Tìm kiếm”

Bước 3: Di chuột đến thủ tục cần chỉnh sửa và chọn button “Gửi” bên cột thao tác tương ứng với thủ tục đó.

Sau khi click “Gửi” xong hệ thống thông báo thành công

Sau khi click “Gửi” xong hệ thống thông báo thành công đồng thời hồ sơ cũng được chuyển sang bước tiếp nhận. Thủ tục đó bị mất khỏi danh sách Mới.

Ví dụ như click vào “Gửi” ở hồ sơ có mã là 3062. Thì kết quả là hồ sơ mã 3062 mất khỏi danh sách Mới. Hồ sơ chuyển sang trạng thái hệ thống đang xử lý.

 Bước 4: Di chuột tới dropdown list chọn “Tiếp nhận hồ sơ” →  Click “Tìm kiếm”. Ta thấy hồ sơ đã được chuyển sang giai đoạn tiếp nhận.

 

Tải tài liệu HDSD Người làm thủ tuc Tại đây