1
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
Lĩnh vực thủ tục
Đất đai - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
2
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Lĩnh vực thủ tục
Đất đai - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
3
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Lĩnh vực thủ tục
Xây dựng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
4
Khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
5
Giám hộ có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện